Východiska

Změny sociálních poměrů odstranily staré příčiny záškoláctví, které spočívaly častěji v sociální oblasti. V minulosti mnohé rodiny (zvláště méně majetné) omezovaly školní docházku svých dětí, protože děti musely, převážně na vesnici, pomáhat při domácích pracích nebo z důvodu nedostatku financí.

Dnešní příčiny záškoláctví jsou zcela jiné. V učebnici dětské psychiatrie se uvádí, že záškoláctví je nejvýraznější formou odporu dítěte ke škole. Bývá spojováno s útěky dítěte z domova nebo toulkami. Nejčastěji je záškoláctví řazeno do asociálních poruch chování.
Toto rizikové chování je většinou spojeno s dalšími rizikovými projevy chování jako je zneužívání návykových látek, gambling, dětská kriminalita, prostituce aj. Dle věkové kategorie dětí se vyskytuje ve zvýšené míře na druhém stupni základní škol a graduje ve věku středoškolského studia (15-18 let). V tomto období dospívání až na pokraji zletilosti je z mnoha důvodů velmi obtížné udržet nastavená pravidla ve školním řádu vůči tomuto rozšířenému jevu.
1. Doména – společnost
Rizikové faktory
- chudoba
- příležitost k nelegální činnosti
- negativní vzory v okolí
- glorifikace rizik a negativního chování v médiích
- nízká úroveň vzdělání
- nezaměstnanost
- prostředí ohrožené sociálním vyloučením
- příslušnost k menšinám (zejména problematika romské menšiny)
Projektivní faktory
- kvalitní úroveň školy
- pozitivní vzory ve společnosti
- stálé pozitivní poselství v médiích
- vytváření příležitosti pro rozvoj kreativity mládeže
- jasné zákony vůči užívání návykových látek a držení zbraní
2. Doména – osobnost jedince
Rizikové faktory
• hledání náhradního uspokojení při citové deprivaci nebo neuspokojených základních psychických potřebách /potřeba uznání a pozornosti/
• volání o pomoc v tíživé akutní situaci – dítě je ve stresu
• disharmonický vývoj osobnosti /oploštělá emocionalita, výraznější egoismus,nedostatečná sebekontrola a vnitřní zábrany/,problémové chování přerůstá v poruchy chování
• projev jiné závažné psychické poruchy /schizofrenie,deprese/
Projektivní faktory
- rozvoj schopností dítěte
- svědomitost
- extroverze
- přívětivost
- citová stabilita
3. Doména – škola
Rizikové faktory – Negativní vztah ke škole
• povyšování žáka s mimořádnými vědomostmi a schopnostmi
• vysoký počet žáků ve třídě
• nedostatečná příprava učitele
• odpor ke škole u dětí s menším nadáním (jsou kárány, trestány, v horším případě i zesměšňovány)
• vysoké požadavky na žáka
• negativní citové zážitky spojené se slabým prospěchem, neschopností porozumění učivu a tím i zhoršené sociální postavení v kolektivu (porucha mezilidských vztahů)
• špatné přizpůsobení školnímu režimu
• nechuť ke školní práci
• experimenty s návykovými látkami u žáků
• gambling
• projevy šikanování na školách
• osobnost pedagoga (nespravedlivé hodnocení žáků, lhostejnost k chování žáků, neřešení vážných situací, atd.)
Projektivní faktory
- zdravé klima školy a třídního kolektivu
- podpora učitele
- včasná diagnostika výukových obtíží a náprava motivace k učení
- pozitivní hodnocení
- podpora sebevědomí s ohledem na individualitu žáka
- včasná systematická a efektivní specifická primární prevence
4. Doména – rodina
Rizikové faktory – Vliv rodinného prostředí
• zanedbávající, příliš autoritativní nebo příliš liberální výchova
• nejednotnost výchovného působení
• nezájem rodičů o své děti (trávení volného času, nedostatečná péče
• rodiče sami nemají dostatečně osvojené morální normy a jsou pro dítě nevhodným modelem
• dítě s problémovým chováním je v roli obětního beránka v rodině – problémy v chování u dítěte pomáhají udržovat rodinnou rovnováhu, jiné problémy se neřeší
• zaměstnanost rodičů (pracovní vytíženost, směnnost jejich práce, atd.
Projektivní faktory
- dobré vztahy v rodině
- otevřená komunikace
- neautoritativní podpora dítěte a jeho přijímání takového, jaký je
- duchovní orientace rodiny
- kvalitní a podnětné rodinné prostředí
- pomoc v obtížných situacích a pozitivní vztahy rodičů a dospělých
- včasné podchycení problémů a využití odborné pomoci
5. Doména – vrstevnické prostředí, místní komunita

Rizikové faktory – Trávení volného času
• party s negativním cílem činnosti (experimenty s návykovými látkami, kriminální činnost, atd.)
• nedostatečná nabídka volnočasových aktivit v komunitě
• prostředí ohrožené sociálním vyloučením
Projektivní faktory
- kvalitní a pestrá nabídka volnočasových aktivit jak v mimoškolní činnosti, tak v místě bydliště

R - rizikové chování