zákon

školský zákon - novela

L - legislativa

Od září 2017 školský zákon zajišťuje lepší ochranu jak žáků, tak pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky. Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi

Trestní zákoník

L - legislativa

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. je v praxi užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Od 1. 1. 2010 jej po 47 letech účinnosti nahradí nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), který výrazně mění a modernizuje české trestní právo.

Nový trestní zákoník je významnou změnou (rekodifikací) trestního práva hmotného, v níž se promítá zásadní změna hodnotového systému české společnosti po roce 1989.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

L - legislativa

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o SPO“), který vymezuje sociálně-právní ochranu dětí v § 1 jako:

a. ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b. ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a
c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Zákon o pedagogických pracovnících

L - legislativa

Zákon o pedagogických pracovnících v § 9a) stanovuje podmínky pro získání specializačního příplatku.

Zákon byl novelizován 1. 1. 2010 plné znění zde

Novela školského zákona, kterou se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Novela školského zákona v oblasti maturitní zkoušky

L - legislativa

Zákonem č. 242/2008 Sb. byl změněn školský zákon v oblasti maturitní zkoušky. Účinnost novely je stanovena zčásti na 4. července 2008 a zčásti na 1. září 2009. Zákonem č. 243/2008 Sb. se mění pravidla stanovená školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání. Zákon nabyl účinnosti dnem 4. července 2008.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

L - legislativa

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007.

Zákon byl novelizován: 

- v oblasti maturitní zkoušky – viz  242/2008 Sb. 

Syndikovat obsah