vyhláška

Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

L - legislativa
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen „středisko“) a stanoví vzorový vnitřní řád střediska. Dále upravuje podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti střediska, o podmínkách, za kterých středisko poskytuje své služby, o organizaci a podmínkách provozu střediska, stanoví kritéria pro přijímání osob uvedených v odstavci 2 do střediska a podrobnosti o jejich propouštění ze střediska.

Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

L - legislativa
  • Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
  • Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 
  • Novela reaguje na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D+H a ostatní proti ČR a napravují zjištěné porušení článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech

Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

L - legislativa
  • Zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu mohou žádat kdykoli znovu, a to právě ve shodě s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve věci č.57325/00-D.H. a ostatní proti České republice.
  • Vyhláška celkově zvýrazňuje charakter poradenských služeb a přesouvá těžiště poradenských služeb od diagnostiky k doporučení.
  • Všechny informace o poradenských službách se mají poskytovat jednoznačným a srozumitelným způsobem pro co nejširší možný okruh osob.

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

L - legislativa

Vyhláška stanovuje náležitosti specializačního studia pro oblast prevence rizikového chování.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

L - legislativa

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního metodika prevence a výchovného poradce.

Syndikovat obsah