metodický dokument

Individuální výchovný plán

L - legislativa

MŠMT dále nabízí školám nástroj, který napomáhá při řešení rizikového chování žáků – Individuální výchovný plán (známý pod názvem Smlouvy s rodiči): http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim.

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

L - legislativa

MŠMT připravilo k uvedeným opatřením také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Jde o metodické doporučení, ve kterém jsou popsané anonymizované konkrétní případy a možnosti jejich řešení. Metodickou pomůcku MŠMT školám distribuovalo v roce 2017, najít ji lze i na webu MŠMT - Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

L - legislativa

MŠMT rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách tím, že aktualizovalo a zveřejnilo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. K dispozici zde - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků

L - legislativa

MŠMT v roce 2017 novelizovalo přílohu metodického doporučení k primární prevenci – konkrétně oblast kyberšikany. Tato příloha zahrnuje praktický návod pro školy, jak preventivně působit ve svém prostředí, jak postupovat v souladu s platnou legislativou, čeho se vyvarovat či na koho se případně obrátit, pokud se s daným problémem škola setká a neumí situaci sama řešit. Je ke stažení zde - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny.

Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách

L - legislativa

Tento metodický pokyn poskytuje pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce
rizikového chování. Pokyn obsahuje vymezení pojmu, charakteristiku šikanování, a hlavně doporučení, jak sestavit školní program proti šikanování.

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR

L - legislativa

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím toho, že včasná prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být věnována pozornost. Prevence musí být prováděna systémově a kontinuálně, v optimálním případě se prevence a zdravý životní styl stávají přirozenou součástí života školy a školského zařízení. Mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého životního stylu a metodiky prevence nelze pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček.

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

L - legislativa

Cílem předkládaného metodického pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení těchto specifických problémů.

Syndikovat obsah