školní praxe

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování

D - dobrá praxe

Specifikace každého programu je uvedena vždy jednotně v přehledové tabulce, která obsahuje informace: úroveň provádění (všeobecná, selektivní  a indikovaná), oblast zaměření (nespecifická, specifická), cílová skupina (např. předškolní děti, rodiče), forma (např. interaktivní), délka programu (krátko-, středně-, dlouhodobý program), poskytovatel (kontaktní informace o realizátorovi). Popis každého programu má jednotnou, předem definovanou strukturu.

Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“

D - dobrá praxe

Základní ideou projektu Dlouhodobý preventivní program „Buď OK“ (dále jen DPP Buď OK) je snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejich prvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování postojů.

Centrum primární prevence

D - dobrá praxe

Centrum primární prevence Semiramis o.s. (dále jen CPP) poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence rizikového chování.
Jeho cílem je předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním u dětí a mládeže (zneužívání NL, šikana, rasismus, rizikové sex. chování apod.) nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.
Pracovníci CPP působí na druhých stupních všech typů základních škol. S dětmi se pracuje na podpoře zdravého životního stylu, na rozvoji osobnosti a na posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance.

Programy primární prevence

D - dobrá praxe

Komplexní a dlouhodobé programy primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Nabídka je zaměřena na přímou práci s dětmi a mládeží, jejich rodiči a pedagogy. Jednotlivé služby na sebe navazují a jsou poskytovány na čtyřech úrovních:všeobecná primární prevence, selektivní primární prevence, indikovaná primární prevence a vzdělávací aktivity.Cílem aktivit Centra primární prevence je předcházet problémům spojených s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

Komplexní program primární prevence

D - dobrá praxe

Jedná se o dlouhodobý Komplexní program primární prevence pro 43 základních a středních škol, který kontinuálně funguje více než 15 let.
V rámci programu projde každé zúčastněné dítě po dobu své školní docházky celkem 40 hodinami primární prevence (na základní škole 30 hodin a na střední škole 10 hodin) pod vedením psychologů nebo speciálních pedagogů. Program je vždy po dohodě s vedením školy a příslušným metodikem specifikován na konkrétní podmínky dané školy v oblasti prevence vzniku závislosti na návykových látkách a rizikového chování na dané škole.

Syndikovat obsah