Popis rizikového chování

Definice

šikanování – (z fr. chicane = týrání)
způsob chování umožňující většinou v bezprostřední komunikaci fyzickým a psychickým týráním druhých získat nad nimi pocit převahy, moci či určité výhody. Jde o jednání agresivní, často nezákonné, ale trpěné a mnohdy podporované určitou skupinou. Lze je charakterizovat jako chování asociální. Podhoubí šikany je v osobnostních rysech týrajícího i jeho oběti a v lhostejnosti okolí, v sociální atmosféře, v některých ideologiích ….
(Velký sociologický slovník, Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1996 Praha)

Legislativní rámec šikanování

Zákony a legislativní materiály, které mají vztah k řešení šikanování

•    Zákon č.56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), řeší práva a povinnosti školy, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců.
•    Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje některé odstavce, které se týkají vztahů rodičů a dětí, odpovědnosti rodičů a výchovných opatření.
•    Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se zabývá problémy dětí, které jsou nějakým způsobem ohrožené.
•    Zákon č. 200(1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
•    Zákon č. 140/1961, ve znění pozdějších předpisů.
•    Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j. …
•    Metodický pokyn ministra školství. Mládeže a tělovýchovy k prevenci a 
      Řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Č.j 224 246/2008 - 
      50 ze dne 3. 12.  2008

Podrobnější přehled najdete v sekci Legislativní rámec

Šikanování z hlediska práva (Choděra, 2005, 2011, in Kolář, 2005,  2011)

V právní praxi bývá pojem šikana  používán jako synonymum pro „úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu, a které útočí na jeho důstojnost".
Z hlediska výkladu pojmu šikanování není důležité, zda k němu dochází slovními útoky, fyzickou formou, nebo hrozbou násilí. Rozhodující je, kdy se tak děje úmyslně.
Šikana není sama o sobě ještě protiprávním jednáním. Z hlediska zákona se zejména u počátečních stadií šikanování o přestupek nebo dokonce o trestný čin nejedná. Nicméně některé její projevy hlavně u pokročilých šikan jsou  jednoznačně protiprávním jednáním.

Šikana – naplnění skutkové podstaty řady trestných činů
Šikana bývá postihována podle ustanovení trestního zákona, neboť v souvislosti s ní často dochází k páchání trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti.

Trestné činy, které se často váží k šikanování:

•    trestný čin omezování osobní svobody
•    trestný čin vydírání
•    trestný čin vzbuzení důvodné obavy
•    trestný čin loupeže
•    trestný čin ublížení na zdraví
•    trestný čin poškozování cizí věci
•    trestný čin znásilnění či pohlavního zneužívání

Podmínky trestní postižitelnosti pachatelů šikany

•    pachatel se dopustil jednání, které splňuje znaky konkrétního trestného činu tak, jak jsou vymezeny v trestním zákoně
•    musí být prokázán úmysl pachatele dopustit se takového jednání a míra společenské nebezpečnosti
•    jeho jednání dosahuje intenzity uvedené v zákoně

R - rizikové chování