P - Typy prevence

typy prevence – obrázek

V této oblasti webu budete seznámeni se základní terminologií oblasti prevence rizikového chování, seznámeni budete s dělením prevence a vymezením základních a těžejních pojmů. 

Přehled všech příspěvků kategorie: P - prevence

Právní vědomí ve školní praxi

P - prevenceL - legislativa
25.04.2012 - zahájení: 08:30, ukončení: 16:00

Obsah: Přednáška s diskusí zaměřená na orientaci pedagoga v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18-ti let. Právní normy vztahující se k danému tématu, trestná činnost dětí a jejich právní postih, možnosti pro ukložení výchovných opatření. záškoláctví a výchovné problémy. Násilí, šikana, alkohol, kouření, extremismus ve škole a ochrana před nimi. Zákonné normy vztahující se na děti a jejich zakotvení a aplikace ve školním prostředí. Vstup policie, státníc a dalších organizací do školy, podmínky pro výslech žáka.

Etická výchova II

P - prevence
20.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Obsah: Volné pokračování sebezkušenostního semináře zaměřeného na mezilidské vztahy v rodině i na pracovišti. nabídka technik k zaměření pozornosti na emoce, způsoby jak k nim zaujmout etický postoj, neodsuzovat sebe a duhého za tento nevědomý způsob projevu. Uvědomování si emocí, jejich zdroj, příčina, chování druhého. Prosociální chování jako hlavní téma eické výchovy.
 
Lektor. Miluše Menšíková

Specifické vývojové poruchy učení a chování

R - rizikové chováníP - prevenceL - legislativa
24.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 15:00

Cyklus dvou praktických seminářů.
I. integrace žáků s poruchami učení – vymezení pojmu, základní dělení, projevy, pedagogická diagnostika, symptoma jednotlivých vývojových obdobích, začlenění do legioslativy, seznámení s podpůrnými a vyrovnávacími opateními, které může provádět škola, vypracovíní IVP, rizika integrace, způsoby spolupráce s rodinou, koperace rodiny a školy.

Výchova ke zdraví - poruchy příjmu potravy a extrémní stravovací návyky

R - rizikové chováníP - prevence
05.04.2012 - zahájení: 09:00, ukončení: 13:00

Obsah: Poruchy příjmu potravy a extrémní stravovací návyky. Rizika  vzniku u školní a dospívající mládeže, zdravotní rizika, poruchy stravování a stravovací návyky. Jejich fyziologický, emocionální a sociální význam. Stravovací návyky a jejich rizika pro vznik poruch příjmu potravy. Stravování u rizikových stravovacích návyků.
Lektor. RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc.
garant. Eva Kuncová (kuncovaatcvhk [dot] cz (kuncovaatcvhk [dot] cz))

Prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných infekcí

R - rizikové chováníP - prevence
24.04.2012 - 09:30

Téma semináře spadá do oblasti primární prevence sociálně patologických jevů a je v současné době velmi aktuální. Seminář je akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na MŠMT č.j.25787/2010-25-633.
Seminář je připraven pro učitele druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií, kteří se při své práci setkávají s výukou o zdraví, zdravém životním stylu, biologii člověka apod. Vítáni jsou i pracovníci dalších výchovných a zájmových zařízení.
Stručný obsah vzdělávací akce: