Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

L - legislativa
Číslo: 
561/2004 Sb.
Platnost: 
1. leden 2005

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 20 odst. 3, 5 až 7, které nabylo účinnosti dnem vyhlášení, a s výjimkou ustanovení § 77 až 79, § 80 odst. 3 až 10, § 81 odst. 1 až 8 a § 82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007.

Zákon byl novelizován: 

- v oblasti maturitní zkoušky – viz  242/2008 Sb. 

- v oblasti přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání – viz 243/2008 Sb.