školský zákon - novela

L - legislativa
Číslo: 
561/2005
Platnost: 
1. září 2017

Od září 2017 školský zákon zajišťuje lepší ochranu jak žáků, tak pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky. Podle zjištění České školní inspekce z let 2014 až 2015 se na středních školách setkalo se slovní agresí vůči pedagogovi
36 % škol, s fyzickou agresí dokonce téměř 5 % škol. MŠMT se proto rozhodlo uvedenou situaci řešit legislativně. Podobná úprava práv pedagogických pracovníků při výkonu jejich pedagogické činnosti stanovena doposud nebyla. Zákon tak akcentuje právo na ochranu před fyzickým násilím a psychickým tlakem. Školský zákon definuje formulaci zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona, kdy je ředitel školy povinen v uvedeném případě žáka střední školy vyloučit. Jde o hrubé a opakované slovní či fyzické projevy násilí na ostatních žácích nebo také
na učitelích. V případě žáků, kteří by se dopustili takového zvlášť závažného zaviněného porušení školského zákona a kteří ještě plní povinnou školní docházku, musí ředitel školy kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dětí. Ten pak musí případ řešit. Současně je v obou případech ředitel povinný nahlásit takové chování také státnímu zastupitelství, které bude postupovat v rámci svých kompetencí.