Legislativa: rizikové sexuální chování

Číslo Název Platnost od-do Typ Anotace
25 884/2003-24 Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR 01.01.2003 metodický dokument

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím...

116/2011 Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. 15.04.2011 vyhláška
  • Zavádí povinnost poradenských pracovníků ve školství informovat zákonné zástupce – rodiče (nebo zletilého žáka) o tom, že poradenskou službu...
147/2011 Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 09.06.2011 vyhláška
  • Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
  • Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku...
458/2005 Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005 vyhláška
  • Vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně-vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen „středisko“) a stanoví vzorový...
561/2005 školský zákon - novela 01.09.2017 zákon

Od září 2017 školský zákon zajišťuje lepší ochranu jak žáků, tak pedagogických pracovníků před fyzickými i psychickými útoky. Podle...

IVýP Individuální výchovný plán 01.09.2015 metodický dokument

MŠMT dále nabízí školám nástroj, který napomáhá při řešení rizikového chování žáků – Individuální výchovný plán (známý pod názvem Smlouvy...

Pomůcka Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků 01.09.2017 metodický dokument

MŠMT připravilo k uvedeným opatřením také pomůcku pro ředitele škol, aby věděli, jak v konkrétních situacích postupovat. Jde o metodické doporučení, ve...

40/2009 Trestní zákoník 01.01.2010 zákon

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. je v praxi užíván od 1. 1. 1962 a doznal bezmála 70 novelizací. Od 1. 1. 2010 jej po 47...

359/1999 Zákon o sociálně právní ochraně dětí 09.12.1999 zákon

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřujezákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen...

72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 17.02.2005 vyhláška

Vyhláška, která vymezuje činnost škol a školských zařízení v oblasti primární prevence, definuje kompetence. Přílohu vyhlášky tvoří standardní činnosti školního...