Novela vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

L - legislativa
Číslo: 
147/2011
Platnost: 
9. červen 2011
 • Původní vyhláška se týkala především žáků se zdravotním postižením a dětí mimořádně nadaných
 • Odpovídajícím způsobem nezahrnovala problematiku vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 
 • Novela reaguje na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D+H a ostatní proti ČR a napravují zjištěné porušení článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech
 • Novelizované texty se týkají převážně žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (včetně žáků romských) 
 • Pro potřeby vzdělávání se definuje žák se sociálním znevýhodněním
 • Doplňují se ustanovení o „vyrovnávacích“ opatřeních k podpoře vzdělávání žáků se sociálním a zdravotním znevýhodněním, která poskytuje škola hlavního vzdělávacího proudu v inkluzivním vzdělávání
 • Zřetelně se uvádí, že žáci bez zdravotního postižení se nevzdělávají podle vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním postižením
 • Zpřesňuje se možnost výjimečného přijetí žáka bez zdravotního postižení do speciální školy (v případech dlouhodobého selhávání v otevřeném školním prostředí i při využívání vyrovnávacích opatření)
 • Rozšiřuje se okruh činností asistenta pedagoga o pomoc žáku s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze, a to i při akcích mimo školu
 • Zkracuje se délka diagnostického pobytu žáka v případě jeho vzdělávání ve speciální škole/třídě (1 až 3 měsíce)
 • Zřetelně se kodifikuje postup při přijímání žáka do speciální školy/třídy a vzdělávání podle vzdělávacího programu pro zdravotně postižené pouze s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka
 • Doplňuje se příloha vyhlášky, která uvádí podklady pro tvorbu formuláře informovaného souhlasu
 • Uplatňuje další formální úpravy (umožňuje spojovat ročníky obou stupňů speciálních škol atd.).