Jak postupovat

Co může dělat škola:
·            Zaneste do školního řádu pravidla používání ICT, intranetu a mobilních telefonů (během vyučování, přestávkách, v prostorách školy,….).
-           Pravidla a jednotlivá doporučení najdete v příručce „Kybešikana a její prevence“ umístěné na www.kapezet.cz – kyberšikana.
·          Informujte žáky o netiketě a „listině práv na internetu“.
·          Instalujte a využívejte software, který v učebnách vyučujícímu umožňuje informovat se přes svůj počítač, co právě žák na své ploše dělá nebo   
           zaznamenává provoz. (informujte o tomto opatření žáky a systém nezneužívejte!).
·          Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.
·         Pracujte na povědomí
·         Definujte kompetence v rámci školy
·         Definujte kompetence mimo školu
·         Začleňte téma do výuky
·         Vzdělávejte pedagogy
·         Podporujte pozitivní využívání technologií

                                                                                                                                                                                                                                                            Co může dělat pedagog:
·         Posílit empatii mezi žáky
·         Pracovat na klimatu
·         Vést k úctě k druhým
·         Dávat pozitivní zpětnou vazbu
·         Vytvářet dobré vztahy

                                                                                                                                                                                                                                                                 Co dělat?
1.      Zajistěte ochranu oběti
Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, profilu…atd.
2.      Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy
Vyšetřete všechny souvislosti se zjištěným incidentem. Zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka (IT expert, PPP, policie,….). Kontaktujte a spolupracujte s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo.
4.      Opatření
Zvolte takové opatření a řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům, které agresor způsobil.

5.      Informujte a poučte rodiče
Informujte rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup a zásady sdělování informací jsou stejné jako u „klasické šikany“ (např. NE konfrontace oběti a agresora).Poučte rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy.

6.      Žádejte konečný verdikt a informace
Při zapojení a následně celém prošetření případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů (rodiče).

7.      Postihy
Při postizích agresorů postupujte v souladu se Školním řádem a  již vypracovaným krizovým plánem.  

 
Oběti je třeba doporučit, aby:
·         Neodpovídala
·         Ukládala důkazy (screenshoty)
·        Mluvila o tom, co se jí děje                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.      Ukončete komunikaci
Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho žádným způsobem odradit od jeho počínání, nevyhrožujte, nemstěte se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci, ať už je jakákoli.                                                                                                                                                                                                                                                  

2.      Blokujte útočníka
Zamezte útočníkovi přístup k vašemu účtu nebo telefonnímu číslu a je-li to v dané situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje (kontaktujte poskytovatele služby).

3.      Oznamte útok, poraďte se s někým blízkým, vyhledejte pomoc
Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovte někoho, kdo má vyšší IT gramotnost. Kontaktujte školu a specializované instituce (PPP, policii, SVP, LD, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.).
4.      Uchovejte důkazy
Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být proti útočníkovi či útočníkům zahájeno vyšetřování. (postup viz příloha).

5.      Žádejte konečný verdikt
Po prošetření celého případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                           Pro rodiče
·          Zajistěte, aby dítě vědělo, že všechna pravidla chování při kontaktu s ostatními lidmi jsou stejná jako v reálném životě
·          Ujistěte se, že vaše škola má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na internetu.
·          Učte své děti vhodnému chování na internetu. Seznamte je s pravidly používání internetu či mobilního telefonu.
·          Buďte vzorem vhodného užívání moderních technologií.
·          Sledujte aktivity svých dětí, když jsou online. Zajímejte se o to, k čemu vaše dítě mobilní telefon či internet používá.
·          Používejte filtrační a blokační software
·          Všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého. Jak se dítě při elektronické komunikaci chová, včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost.
·          Použijte „Smlouvu o používání internetu“ viz www.kapezet.cz – Kyberšikana
Kultivujte a udržujte se svými dětmi otevřenou a upřímnou linii komunikace. Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s problémem

Příloha č.1
 Legislativní rámec
o   Školský zákon (zákon 561/2004 Sb.)
o   Trestní zákoník (zákon 40/2009 Sb.)
§ Trestné činy proti svobodě
·         § 175 Vydírání
·         § 176 Omezování svobody vyznání
§ Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
·         § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv
·         § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí
·         § 184 Pomluva
§ Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
·         § 191 Šíření pornografie
·         § 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
·         § 193 Zneužití dítěte k výrobě pornografie
§ Trestné činy proti rodině a dětem
·         § 202 Svádění k pohlavnímu styku
§ Trestné činy proti majetku
·         § 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací
·         § 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat
·         § 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti
§ Trestné činy obecně ohrožující
·         § 287 Šíření toxikomanie
§ Trestné činy narušující soužití lidí
·         § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
·         § 353 Nebezpečné vyhrožování
·         § 354 Nebezpečné pronásledování
·         § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
·         § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
o   Občanský zákoník (zákon 40/1964 Sb.)
§ § 11, 12, 13, 15, 16 Ochrana osobnosti
§ § 19b, odst. 2 a 3 o neoprávněném použití názvu právnické osoby
§ § 424 Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
o   Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.)
§ § 67 Identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání
§ § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele
o   Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.)
§ § 10
§ § 44, odst. 2, písmeno c
§ § 44a, odst. 3
 
 
 Příloha č.2
 Zbraně (praktiky) kyberšikany
o   Mobil
§ SMS/MMS/videa nevhodného obsahu (urážení, zastrašování…)
§ volání, prozvánění
§ natáčení/focení a následné zveřejňování natočeného/vyfoceného (rozesílání dalším lidem, umístění na YouTube apod.)…   
o   Internet
§ Zakládání falešných profilů nebo změna původního
§ Zakládání profilů proti nějaké osobě
§ E-maily nevhodného obsahu
§ Krádež hesel a následné zneužití účtů
§ Obtěžování přes webkamery a IM (ICQ, Skype…)
 
Pojmy a možnosti související s užíváním IT technologií a kyberšikanou
Možnosti internetu
Zdroj informací, možnost sdílení a sdělení informací (email, soubory, videa, články, blogy, web stránky, profily…), komunikace, hry, nákup a prodej zboží-služeb, e-bankovnictví, sex…   
 
Možnosti mobilu
Komunikační prostředek: volání, SMS, MMS zprávy, fotografování, video dokumentace, internet v mobilu (viz výše), MP3 (hudba), hry…
 
Možnosti připojení 
Bezdrátová, pevná, mobilní komunikační technologie k  propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními, jakými jsou například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo náhlavní souprava (kabel, bluetooth , Wi-Fi, infra, mobilní operátoři,…..)
 
Internetové prohlížeče
Webový prohlížeč (též browser) je počítačový program, který slouží k prohlížení World Wide Webu (WWW). Program umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML… apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku. Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text (obrázky apod.) obvykle velmi jednoduše formátovaný.

Nejznámější jsou: Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera


Internetové vyhledávače
Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují požadované informace. Uživatel zadává do rozhraní vyhledávače klíčová slova, která charakterizují hledanou informaci a vyhledávač obratem na základě své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují.
Nejznámější jsou: Google  –
www.google.cz (com), Seznam – www.seznam.cz, Atlas, Centrum, ICQ, Yahoo a další.
 
Používané www profily : www.facebook.com , www.lide.cz, www.myspace.com, www.spoluzaci.cza další…
 
Komunikační programy
ICQ (I seek you – hledám tě) – posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, skupinové chatování odesílání SMS zpráv, odesílání souborů a hry.

Skype – telefonování, posílání textových zpráv, offline posílání zpráv, skupinové chatování odesílání SMS zpráv, odesílání souborů…
a další…

Videa on – line - Youtube –
www.youtube.com – YouTube je největší internetovýserver pro sdílení video a audio souborů.
 
 
 
Příloha č.3
Co není kyberšikana…
Za kyberšikanu nemůžeme označit veškeré zavrženíhodné chování v prostředí moderních technologií.Zmiňme několik příbuzných fenoménů, které jsou sice také nebezpečné, ale nejsou kyberšikanou.
Kyberstalking – pronásledování prostřednictvím moderních technologií. Zahrnuje opakované a intenzivní telefonování, psaní SMS, e-mailů, vzkazů na sociálních sítích apod. Na toto jednání pamatuje trestní zákoník (zákon 40/2009 Sb.) v § 354, odst. 1, písmeno c: Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že jej vytrvale prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Kybergrooming – nebezpečné chování dospělých osob, které se prostřednictvím manipulativních technik a navázáním „přátelství“ v internetovém prostoru snaží dostat své oběti na schůzku v reálném světě. Cílem jejich počínání bývá sexuální zneužití, točení a focení pornografie, nucení k prostituci. Nejohroženější skupinou jsou děti a dospívající ve věku 6 – 15 let.
Happy Slapping – volně přeloženo jako „veselé fackování“. Jde o obětí nevyprovokovaný útok, kdy útočník využije momentu překvapení náhodně vybrané osoby (v parku, na ulici, v metru…), kterou následně zbije. Komplic vše natáčí na mobilní telefon a video se rvačkou je poté umístěno na internet, např. na YouTube.
Sexting – distribuce fotografií a videomateriálů intimního charakteru bez souhlasu zobrazené osoby. Buď tyto materiály pořizují oběti samy, s úmyslem zaujmout nebo vyhovět svému partnerovi, nebo jsou pořizovány bez jejich vědomí. Útočník tyto materiály pak buď rozesílá všem svým známým pro „pobavení“, nebo se stanou prostředkem vydírání oběti.
 
Další pojmy najdete v metodickém materiálu o Kyberšikaně zde:
http://www.kapezet.cz/admin/data/articleFiles/211/soubor_2809486.pdf


 
Příloha č.4
 Týká se kyberšikana žáka mé školy (ať už v pozici oběti či útočníka)?
® Ne: Jak jsem se informaci dozvěděl?
® Nahlásil mi to můj žák: Pokud k vám mají děti důvěru, mohou se vám svěřovat i s problémy např. svých kamarádů z jiných škol. Měli byste žáka vyslechnout a dát mu praktické rady, kam se jeho kamarád může obrátit pro pomoc, jak má zajistit důkazy apod. Zeptejte se po pár dnech svého žáka, který vám věc nahlásil, jak vše pokračuje. Leckdy může znamenat „kamarádovi se stalo“ naopak „mně se děje, ale ještě nemám odvahu o tom mluvit“. 
 ® Zaslechl(a) jsem to z důvěryhodných zdrojů: Zde záleží na vašem přístupu, zda se v případu chcete osobně angažovat, např. radou. Není to věcí školy.
® Ano: Děje se kyberšikana během vyučování?
® Ne: Škola nemůže udělovat kázeňské tresty, popř. snížené známky z chování za činnost, která se nestala během vyučování. To ovšem neznamená, že by škola neměla kyberšikanu řešit alespoň v následujících základních bodech:
·         Zjistěte informace o tom, jakých všech tříd se případ kyberšikany týká. Ve všech zasažených třídách pak proveďte sociometrii – z 80% je kyberšikana pouze doplňkem šikany tváří v tvář, a proto je velice pravděpodobné, že šikana ve vaší škole probíhá. Pokud se toto podezření potvrdí, postupujte podle zpracovaného krizového plánu na šikanu.
·         Doporučte rodičům oběti, aby se v případě kyberšikany svého dítěte obrátili na Policii ČR, popř. podali žalobu k soudu.
·         Informujte (se souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka nezletilého) zasažené žáky o postupu při řešení kyberšikany. Sdělte jim, že škola trestat v tomto případě nemůže, a proto byl případ předán policii/soudu. Děti potřebují vědět, že za každé nepřiměřené chování přijde trest.
            ® Ano:
·      Škola pomůže oběti zajistit důkazy.
·      Škola postupuje podle krizového plánu na šikanu.
·      V závažnějších případech kyberšikany (kyberšikana naplňuje skutkovou podstatu trestného činu) škola kontaktuje Policii ČR a Orgán sociálně-právní ochrany dětí.
·      Škola informuje zasažené žáky o výsledcích šetření ve škole a udělených trestech.
 

Příloha č.5

 Jak uchovat důkazy kyberšikany?
 
Používejte Google (www.google.cz): v případě, že máte podezření nebo již zajišťujete důkazy ke kyberšikaně, napište do okénka vyhledávače (Googlu) např. jméno oběti či jinou indicii a uvidíte, zda se na internetu ještě něco dalšího najde.
 
 
Klávesové zkratky
Klávesa Print screen (Print Scrn): tato klávesa „vyfotí“ aktuální zobrazení obrazovky, které následně uložíte v programu Word, malování, apod pomocí klávesy Ctrl V.

Ctrl C (copy) a Ctrl V (vložit): klávesové zkratky pro kopírování a vložení. Např. pokud vyfotíme pomocí klávesy Print scrn obsah nějaké stánky, tak pomocí Ctrl V vložím tuto fotku např. do MS Word, Windows Malování apod..
 
Ctrl A (all – vše): označí vše a pak je možné obsah kopírovat pomocí Ctrl C
 
Ctrl F (find – hledat): po zmáčknutí se otevře okénko, do kterého můžete napsat jakékoli slovo a počítač ho automaticky vyhledá.
 
Ctrl P (print – tisk): pomocí této stránky vytisknete aktuální zobrazení obrazovky.
 
Adresa – odkaz: v každém prohlížeči je podlouhlé okénko, kde se zobrazuje aktuální www adresa dané stránky (např.www.seznam.cz). Je vždy umístěné zhruba 1 – 2 cm od shora obrazovky a je součástí ovládací nástrojové lišty prohlížeče (např. E-exploreru). Opět je možné i tuto adresu zkopírovat a uložit.  
 
 

Obecné:


Mobil: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím mobilního telefonu, kontaktujte mobilního operátora.

Internet: V případech, kdy se kyberšikana odehrála prostřednictvím internetu, kontaktujte a spolupracujte s jakýmkoli webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo (např.MySpace, Facebook, Youtube, Lidé…). Jejich zaměstnanci jsou zvyklí spolupracovat
při řešení kyberšikany a mohou vám asistovat při odstranění závadného obsahu, shromažďování důkazů, nebo vám mohou poskytnout kontakt na někoho, kdo vám může pomoci.

 Příloha č.6
3.2. Chronologická posloupnost jednotlivých kroků řešení z pozice školy a oběti (a rodiče) 

Z pozice školy (ŠMP, TU, ředitele, IT…)

 1. Zajistěte ochranu oběti
 2. Kontaktujte operátora mobilní sítě nebo zřizovatele www stránek, profilu…atd. (viz přílohy 3. a 4.)
 3. Zajistěte dostupné důkazy s podporou IT kolegy
 4. (viz příloha 3.)
 5. Důkladně vyšetřete a žádejte odb. pomoc
 6. Vyšetřete všechny souvislosti se zjištěným incidentem. Zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka (IT expert, PPP, policie,….). Kontaktujte a spolupracujte s MySpace, Facebookem, nebo jakýmkoli jiným webovým prostředím, kde ke kyberšikaně došlo.
 7. Opatření
 8. Zvolte takové opatření a řešení, které je odpovídající závažnosti prohřešku a důsledkům, které agresor způsobil.
 9. Informujte a poučte rodiče
 10. Informujte rodiče oběti i rodiče kyberagresora. Postup a zásady sdělování informací jsou stejné jako u „klasické šikany“ (např. NE konfrontace oběti a agresora).
 11. Poučte rodiče o tom, koho mohou (je vhodné) kontaktovat (Policie ČR, OSPOD, PPP, právní zástupce atd.). Některé případy kyberšikany nespadají do kompetence školy.
 12. Žádejte konečný verdikt a informace
 13. Při zapojení a následně celém prošetření případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí (PČR…) a dalších subjektů (rodiče).
 14. Postihy
 15. Při postizích agresorů postupujte v souladu se Školním řádem a již vypracovaným krizovým plánem.

Z pozice oběti (a rodiče)

 1. Ukončete komunikaci
 2. Nekomunikujte s útočníkem, nesnažte se ho žádným způsobem odradit od jeho počínání, nevyhrožujte, nemstěte se. Cílem útočníka je vyvolat v oběti reakci, ať už je jakákoli.
 3. Blokujte útočníka
 4. Zamezte útočníkovi přístup k vašemu účtu nebo telefonnímu číslu a je-li to v dané situaci možné, i k nástroji či službě, pomocí které své útoky realizuje (kontaktujte poskytovatele služby).
 5. Oznamte útok, poraďte se s někým blízkým, vyhledejte pomoc
 6. Svěřte se blízké osobě. Pro uchování důkazů oslovte někoho, kdo má vyšší IT gramotnost. Kontaktujte školu a specializované instituce (PPP, policii, SVP, LD, intervenční služby specializující se na řešení kyberšikany, psychology apod.).
 7. Uchovejte důkazy
 8. Uchovejte a vystopujte veškeré důkazy kyberšikany (SMS zprávy, e-mailové zprávy, zprávy z chatu, uložte www stránky apod.). Na základě těchto důkazů může být proti útočníkovi či útočníkům zahájeno vyšetřování. (postup viz příloha).
 9. Žádejte konečný verdikt
 10. Po prošetření celého případu trvejte na konečném stanovisku všech zainteresovaných institucí.
R - rizikové chování