Jak postupovat

Všeobecná prevence formou zprostředkování demokratických hodnot a principů lidských práv a tolerance
Konkrétní prevence formou výuky o extremismu a o negativech spojených s minulostí a současností extremismu, rasismu, xenofobie a antisemitismu a možnostech sankcí za projevy extremismu a souvisejících jevů.
Specifická prevence formou debat s angažovanými osobami (např. diskuse s oběťmi extremistických útoků).
Možnost využití životních příběhů, uměleckých děl –literatury, filmů s následnou besedou.

Specifické formy prevence ve vztahu k již působícím extremistům a jejich strukturám ve škole (např. vzájemná diskuse s jejich potenciálními terči násilí)

 • Zjistit hloubku extremistického přesvědčení či rasistických, xenofobních anebo antisemitských postojů u jednotlivců a zjistit jejich případné vazby na extremistickou scénu mimo školu.
 • Zjistit rozšíření uvedených postojů v kolektivu, třídě, škole.
 • Vyvolat diskusi o problémech souvisejících s uvedenými postoji s cílem odhalit jejich příčinu.
 • Nabídnout alternativní volnočasové aktivity.
 • Zaměřit výuku na tyto problémy.
 • Okamžitě a razantně vystoupit proti projevům intolerance mezi žáky vyvolanými uvedenými postoji a názory.
 • Pozvat experty k diskusi s žáky/studenty.
 • Informovat rodiče v případě zjištění uvedených hlouběji zakotvených postojů a nabídnout jim spolupráci.
 • V případě závažných projevů (především násilných) informovat bezpečnostní složky (Policii ČR)

Nevhodné přístupy:

 • Moralizování a skandalizace bez obeznámenosti s problematikou mládeže a extremismu;
 • Okamžité vyhrožování tresty a zákonnými postihy v případě kontroverzních názorů v běžných diskusích;
 • Nezkoumání motivace lidí k určitému jednání, které se na první pohled může jevit extremistické, ale nemusí takové být.
 • Přejímání extremistických názorů do výuky a argumentace s cílem zalíbit se extremisticky orientované mládeži.
R - rizikové chování