Doporučené odkazy

JEDLIČKA, R. A KOL. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004.
JEDLIČKA, R., KOŤA, J. Aktuální problémy výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
JŮVA, V. Základy pedagogiky. Brno: Paido, 2000.
KŘÍŽ, J. Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých. 1. vydání.
JU České Budějovice.
KYRIACOU, CH. Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál, 2004.
LAZAROVÁ, B. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno : Paido, 2008.
MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003.
TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004.

R - rizikové chování