Časopis Prevence zpravodaj 08-2018

Vybrané texty
Jedním z profesionálů, s nimiž se pedagogové při své práci setkávají, je i kurátor pro děti a mládež (dále jen kurátor). Je přitom pravdou, že role kurátora v praxi stále zůstává opředena řadou nejasností, a to mj. i ve školním prostředí. To je jistě důsledkem několika příčin, především rozdílné povahy role orgánu péče o dítě ve státoprávním uspořádání před rokem 1989 oproti roli, která orgánům sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) náleží dnes, jakož i rozdílné povahy odpovědnosti i profese kurátora jako...
Vybrané texty
Škola je místem setkávání, je institucí vystavěnou na multikulturních základech, na rovnoprávném a rovnocenném přístupu ke všem bez rozdílu. Vyučující, žáci a studenti jsou tak postaveni před zásadní úkol – osvobodit se ze zajetí vlastních předsudků vůči odlišnosti a přijatých stereotypů a hledat cestu vzájemného respektu a spolupráce. Následující text je zaměřen na školní třídu jako svébytnou sociální skupinu. Přibližuje, jaké jsou negativní dopady chování řízeného předsudky na jednotlivce a jakým...