Časopis Prevence zpravodaj 05-2017

Hry a techniky
Cíl: Sebereflexe a uvědomění si spoluzodpovědnosti za charakter třídy. Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let. Instrukce k realizaci: Rozdělte třídu do skupinek po třech až čtyřech dětech. Volbu skladby jednotlivých skupin nechte na dětech. Zadejte vždy jednu otázku a pověřte skupiny, ať si zvolí svého zapisovatele a zároveň mluvčího, který bude výsledky skupiny tlumočit. Nechte na splnění úkolu vždy pět až sedm minut. Potom nechte přečíst jednotlivé závěry, pověřte dítě, které má autoritu...