Časopis Prevence zpravodaj 10-2013

Časopis Prevence 2013/10

v říjnovém vydání časopisu Prevence vyšel zajímavý článek od Mgr. Jany Tussetschlägerové o studentských brigádách. Přináší řadu doporučení na co si dát pozor, kdy brigádu přijmout a kdy ne. Dále pojednává  o nebezpečích, které lze při hledání brigád, ať již u nás nebo v zahraničí, potkat.

Dalším jistě podnětným textem je článek od Mgr. Kamila Janyše ml., který se jmenuje „Artur Schopenhauer, Červená Karkulka, Jára Cimrman... a současnost.“ Autor velmi netradičním způsobem popisuje školskou realitu.

V tomto vydání zároveň byl publikován nový metodický pokyn od MŠMT k šikanování, nebo článek o vlivu mediálního násilí na rozvoj nepřiměřeného  šikanování.

Naleznete zde i upoutávku na výcvik KVP pro psychology a pedagogy v práci se třídou. Více informací o něm najdete na www.vycvikkvp.cz

Pokud vás texty časopisu Prevence zaujaly, lze si jej objednat na e- mailu: info@send.cz

PhDr. Helena Vrbková,

šéfredaktorka časopisu Prevence

 

Hry a techniky
Cíl: Sebereflexe a uvědomění si spoluzodpovědnosti za charakter třídy. Časová náročnost: 1 vyučovací hodina. Od kolika let je aplikace vhodná: od 7 let. Instrukce k realizaci: Rozdělte třídu do skupinek po třech až čtyřech dětech. Volbu skladby jednotlivých skupin nechte na dětech. Zadejte vždy jednu otázku a pověřte skupiny, ať si zvolí svého zapisovatele a zároveň mluvčího, který bude výsledky skupiny tlumočit. Nechte na splnění úkolu vždy pět až sedm minut. Potom nechte přečíst jednotlivé závěry, pověřte dítě, které má autoritu...